คดีครอบครัวและผู้เยาว์..
คดีที่ดินและคดีขับไล่
คดีแพ่ง
คดีอาญา
บังคับคดี
อุทธรณ์คำพิพากษา คดีแพ่ง คดีอาญา
บทความน่าอ่าน
การร้องจัดการมรดก

ข้อกฏหมายที่เกี่ยวกับการจัดการมรดก

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม ได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้เยาว์
2. เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจในการจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดก
3. เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรม ซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ


ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
1. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
3. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 จัตวา
คำร้องขอผู้แต่งตั้งจัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้าของมรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาล ในขณะถึงแก่ความตาย ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่รับมรดกที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาล
เอกสารที่ใช้การจัดการมรดก
หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้ร้องกับผู้ตาย เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
ใบมรณบัตรของผู้ตาย
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย
หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก ทะเบียนรถยนต์
บัญชีเครือญาติ


หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทให้ร้องขอผู้จัดการมรดก
ในกรณีร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลนั้น
พินัยกรรม (ถ้ามี)
ระยะเวลาดำเนินการ
นับแต่ยื่นใบร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ศาลจะนัดไต่สวนคำร้องภายใน 45 วัน ซึ่งในวันนัดผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต้องมาศาลพร้อมกับพยาน (ถ้ามี) หลังจากไต่สวนเสร็จ ผู้ร้องขอคัดคำสั่งโดยจ่าศาลรับร้องสำเนาถูกต้อง และผู้ร้องขอจัดการมรดกนำคำสั่งศาลไปดำเนินการตามความประสงค์ได้ทันที
บทความน่าอ่าน
5 บทความน่าอ่านล่าสุด
การจดทะเบียนรับรองบุตร
การฟ้องหย่า
การร้องจัดการมรดก
ปรึกษาการกู้ยืมเงิน
ปรึกษาคดีเช็ค
ทนายปรีชา กุลเนตร
081-889-2218
Copyrights (c) 2011-2012 www.kulnitilaw.com. All rights reserved. Email : preecha_kul@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08-1889-2218 โทรสาร : 0-2197-3087