คดีครอบครัวและผู้เยาว์..
คดีที่ดินและคดีขับไล่
คดีแพ่ง
คดีอาญา
บังคับคดี
อุทธรณ์คำพิพากษา คดีแพ่ง คดีอาญา
บริการของเรา
คดีที่ดินและคดีขับไล่

- หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- หนังสือแสดงสิทธิครอบครอง
- การฟ้องขับไล่ออกจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
- การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง
- การครอบครองทรัพย์สินระหว่างเป็นความกัน
- การเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือ
- การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครอง
- การฟ้องขับไล่กรณีมีการครอบครองปรปักษ์
- การฟ้องขับไล่กรณีมีปัญหาเรื่องภาระจำยอม
- การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า
- ประเด็นการฟ้องขับไล่กับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ให้เช่า
- ประเด็นปัญหาเรื่องการเช่ายังไม่ได้ครอบครองทรัพย์ที่เช่า กับการฟ้องขับไล่บุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่าอยู่ก่อนแล้ว
- ทางแก้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการฟ้องขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เช่ามาก่อน
- การฟ้องขับไล่กับปัญหาเรื่องคำมั่นจะให้เช่า
- ปัญหาการฟ้องขับไล่กับสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
- ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์
- ฟ้องขับไล่ (กรณีสร้างกำแพงรุกล้ำ)
- ฟ้องขับไล่ (กรณีขายฝาก) - ฟ้องขับไล่ (กรณีเช่าฝาก)
- ฟ้องขับไล่ (กรณีเช่าซื้อ) - ฟ้องขับไล่ (กรณีสร้างถนนรุกล้ำ)
- ฟ้องขับไล่ (กรณีขอรังวัดที่ดินและถูกคัดค้าน) - ฟ้องขับไล่ (กรณีขออาศัย)
- ฟ้องขับไล่ (กรณีวัดฟ้องขับไล่) - ฟ้องขับไล่ (กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย)
- ฟ้องขับไล่ (กรณีสัญญาจะซื้อจะขาย ประนีประนอมยอมความ ฉ้อฉล บริวาร)
- ฟ้องขับไล่ (กรณีตาม พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ)
- การร้องขัดทรัพย์โดยอ้างการครอบครองปรปักษ์
- การร้องครอบครองปรปักษ์แบบสืบสิทธิ
- คำฟ้องภาระจำยอม ขอให้เปิดทางภาระจำยอม
- คำฟ้องขอจดทะเบียนภาระจำยอม
- คำฟ้องเรื่องทางจำเป็น ขอให้เปิดทางเดิน


บริการของเรา
5 ข้อมูลบริการล่าสุด
คดีครอบครัวและผู้เยาว์..
คดีที่ดินและคดีขับไล่
คดีแพ่ง
คดีอาญา
บังคับคดี


ทนายปรีชา กุลเนตร
081-889-2218
Copyrights (c) 2011-2012 www.kulnitilaw.com. All rights reserved. Email : preecha_kul@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08-1889-2218 โทรสาร : 0-2197-3087